ZAČNI ŠKOLSKÝ ROK S NOVUČIČKÝM IPHONOM
Stačí ak nakúpiš na našom eshope školské potreby alebo školské tašky aspoň za 30€ a si automaticky zaradení do žrebovania.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „ZAČNI ŠKOLSKÝ ROK S NOVUČIČKÝM IPHONOM“ (ďalej aj ako „súťaž“) na Facebook/webovej stránke vyhlasovateľa súťaže  hipapier.sk (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť HIGHINS-INDUSTRY s.r.o., sídlo Horská 560/25. Svit, IČO: 50222767, DIČ: 2120236734, Zapisaný v registry okresného súdu Prešov, číslo zápisu 33303/1P

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

1.       Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže 

2.       Predmetom súťaže je nákup na e-shope hipapier.sk školské potreby alebo školské tašky a batohy v minimálnej hodnote 30,-€ s DPH 

III. LEHOTA SÚŤAŽE

1.       Súťaž trvá odo dňa 5.8.2019 od 00:01 hod. do dňa 8.9.2019 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 8.9.2019 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

1.        Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“). 

2.        Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.       Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu nakúpi na e-shope hipapier.sk školské potreby, školské tašky a batohy v minimálnej hodnote 30,-€ s DPH, nezahŕňa cenu za dopravu a iné prepravné náklady, 

4.       Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 

5.       Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

6.       Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu 

7.       Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba. 

8.       Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

1.       Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 

-        IPHONE XR 64GB (ďalej len „hlavná cena“), 

2.       Hodnota hlavnej ceny je približne 750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur). 

3.       V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení  peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE 

1.       Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 15.9.2019. 

2.       Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci vyhlasovateľa súťaže. 

3.       Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz. 

4.       Vyžrebovaní budú aj dvaja náhradníci na hlavnú cenu pre prípad, že vyžrebovaný výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom. 

5.       Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční v meste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. 

6.       V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

7.       Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.       Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude  vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži.  Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

2.       Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.        Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2.        Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

3.        V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 1) tohto Článku štatútu.

4.        Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

5.        Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Kežmaroku, dňa 5.8.2019

HIGHINS-INDUSTRY s.r.o.

Zdieľat tento príspevok