PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „Súťaž o predškolské batohy BAAGL“

Súťaž o predškolské batohy BAAGL

Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti HIGHINS-INDUSTRY s.r.o., Horská 560/25, Svit, ako správcovi stránky spoločnosti HIPAPIER.sk na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne ich usporiadateľ.

1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Suťaž o predškolský batoh BAAGL“ (ďalej len „súťaž“) je:

HIGHINS-INDUSTRY s.r.o.  so sídlom Horská 560/25, Svit

2. Termín konania súťaže a miesto

Súťaž prebieha od 26. 7. 2019 – 16. 8. 2019 prostredníctvom sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/hipapier.sk

3. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:

  1. Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa na Facebook profile HIPAPIER.sk svoj komentár v súvislosti so zadaním.
  2. Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v e-shope HIPAPIER.sk.
  3. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;
  4. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci HIPAPIER.sk. Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov HIPAPIER.sk (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci). Vyhodnotenie Súťaže a výhry

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane/stanú Súťažiaci, ktorého/ktorých príspevok Usporiadateľ náhodne vyberie, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v súťaži.

Výber výhercov sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov je obmedzený na 2, pričom na jedného výhercu pripadá 1x predškolský batoh BAAGL

Výhrou v súťaži bude 2x predškolský batoh BAAGL

Výhercovia budú vyhlásení na FB profile HIPAPIER.sk najneskôr do 2 pracovných dní od žrebovania.

Každému Výhercovi bude ešte zaslaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook tzv. Súkromná správa, v ktorej bude vyzvaný uviesť spôsob doručenia výhry. V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru.

Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré môžu byť sú zapríčinené treťou stranou.

5. Vylúčenie Súťažiaceho

Usporiadateľ si vyhradzuje právo do Súťaže nezaradiť Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentáre v rozpore s dobrými mravmi.

6. Osobné údaje

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, súťažná fotografia, emailová adresa a telefonický kontakt počas celej doby trvania súťaže, a to na účel prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry).

Usporiadateľ ako prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Osobné údaje nebudú zverejňované.

7. Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.
Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.
Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

V Kežmaroku, 26. 7. 2019

Zdieľat tento príspevok

Súvisiace produkty